Tietosuojaselosteet ja evästeet

Tilitoimiston asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tässä selosteessa on kerrottu tietosuojalainsäädännön edellyttämät tiedot henkilörekisteristä. Tilitoimiston asiakas­rekisterissä olevat tiedot koskevat kuitenkin myös tilitoimiston asiakkaina olevia yrityksiä. Ymmärrettävyyden ja selkeyden takia tässä on selostettu asiakasrekisteriä osittain myös yritys­tietojen osalta. Tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaiset tiedot annetaan kuitenkin vain henkilötietojen käsittelyn osalta.

Rekisterinpitäjä

Tilipartners Oy, Y-tunnus 2871183-2
Yrjönkatu 12, 28100 Pori
info@tilipartners.fi
puh. 044 244 3117

Rekisterinpitäjä Tilipartners Oy toimii tilitoimistona.

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Pia Hyppönen
puh. 044 244 3117
pia.hypponen@tilipartners.fi

Rekisterin nimi
Tilitoimiston asiakasrekisteri

Rekisteröidyt ja niihin sovellettavat säännökset

Asiakasrekisterissä on tietoja Tilipartners Oy:n asiakkaista. Tässä selosteessa asiakkailla tarkoitetaan myös entisiä asiakkaita sekä tilitoimiston palveluista kiinnostuneita potentiaalisia asiakkaita. Asiakasrekisterissä olevista asiakkaista osa on yrityksiä, yhdistyksiä ja muita yhteisöjä ja osa on luonnollisia henkilöitä (eli ihmisiä).

Henkilötietojen suojaaminen on lakisääteistä.

Luonnollisten henkilöiden tietoihin sovelletaan henkilötietojen suojaamista koskevaa lainsäädäntöä: EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen henkilötietolakia. Henkilötietojen suojaaminen koskee kaikkia luonnollisia henkilöitä riippumattaa siitä, onko kyseinen henkilö itse Tilipartners Oy:n asiakas vai onko hänen tietonsa rekisteröity sen takia että kyseinen henkilö liittyy asiakkaana olevan yritykseen tai yhteisöön.

Yritystietojen suojaaminen perustuu sopimukseen.
Tietosuoja-asetus ja henkilötietolaki eivät koske yritystietoja.
Tilipartners Oy suojelee kaikkia asiakastietoja ja asiakkaidensa yrityssalaisuuksia hyvien käytäntöjen mukaisesti.
Tilipartners Oy:n sopimusehdoissa on lupaus salassapidosta ja tietosuojan noudattamisesta.

Asiakasrekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterissä olevia tietoja (yritystietoja ja henkilötietoja) käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

• Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toimeenpano
• Asiakasviestintä ja asiakassuhteen hoitaminen
• Tilipartners Oy:n ja sen yhteistyökumppanien palveluiden markkinointi
• Laskutus ja maksusaatavien perintä
• Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaaminen
• Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yllä lueteltuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet ovat seuraavat.

Henkilön antama suostumus:
Suostumuksesta on kyse esim. silloin, kun henkilö on pyytänyt tietoja tilitoimiston palveluista tai on tilannut tilitoimiston asiakastiedotteen tai on muulla tavalla antanut suostumuksensa markkinointiviestien lähettämiseen.

Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimussuhde:
Henkilön tiedot voivat olla asiakasrekisterissä sopimussuhteen perusteella seuraavissa tilanteissa:

• Henkilö on rekisterinpitäjän asiakas.
• Henkilö on rekisterinpitäjän asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön yhteyshenkilö, vastuuhenkilö, osakas, omistaja, edunsaaja tai edustaja.

Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen:
Tilitoimistolla on mm. rahanpesulain vaatimusten takia velvollisuus tunnistaa yrityksen edustajat ja edunsaajat sekä rekisteröidä asiakasyrityksen henkilötiedot ja säilyttää niitä laissa säädetyllä tavalla.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu:
Oikeutettu etu voi perustua asiakassuhteeseen, velkasuhteeseen, maksusaamiseen, kanteeseen tai vaatimukseen, jossa rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjän sopimuskumppani on kohteena tai osallisena.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja saadaan seuraavista läheteistä:

• Rekisteröidyltä henkilöltä itseltään
• Asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön edustajalta
• Julkisista viranomaisrekistereistä

Käsiteltävät henkilötiedot

Tilitoimiston asiakasrekisteriin tallennetaan henkilöistä seuraavia tietoja:

• Nimi
• Henkilötunnus
• Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, tallennetaan syntymäaika ja -paikka sekä kansallisuus.
• Mikäli henkilöllä on Y-tunnus, myös se tallennetaan.
• Yhteystiedot: postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
• Viestinnässä käytettävä kieli, mikäli se ei ole suomi.
• Henkilön asema, toimivaltuudet ja/tai omistusosuudet asiakkaana olevassa yrityksessä tai muussa yhteisössä

Tilitoimiston asiakkaan tunnistamiseen ja toiminnan arviointiin liittyvät tiedot sen mukaisesti kuin edellytetään laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (laki 444/2017 eli ns. rahanpesulaki).

Kun henkilö on asiakasrekisterissä jonkin yrityksen tai yhteisön edustajana, niin henkilötiedot on tallennettu kyseisen yrityksen tai yhteisön tietojen yhteyteen. Niinpä asiakasrekisterin tiedoista ilmenee myös se, mitä ja millaista yritystä/yhteisöä kyseinen henkilö edustaa. (Nämä eivät kuitenkaan ole varsinaisia henkilötietoja vaan yritystietoja.)

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan velvollisuuden tai valtuutuksen perusteella.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa perintäyhtiölle myöhästyneen laskusaamisen tai muun velkasaamisen perimiseksi.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan tilitoimiston ja sen alihankkijoiden sähköisissä tietoturvallisissa järjestelmissä. Tietotekniset järjestelmät on suojattu palomuurien ja tietosuojaohjelmistojen avulla. Tietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla, siten että tietoja pääsevät näkemään ja käsittelemään vain siihen valtuutetut työntekijät työtehtävien hoitamiseksi. Tilitoimiston työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Alihankkijoiden kanssa on tehty sopimukset henkilötietojen suojaamisesta. Kaikki alihankkijat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen suojaamista.

Tietojen säilytysaika

Kun henkilötiedot on tallennettu sopimussuhteen perusteella, niin henkilötietoja säilytetään koko sopimussuhteen ajan sekä sen jälkeen, niin kauan kuin se on tarpeellista sopimussuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseksi, mahdollisiin kanteisiin tai vaatimuksiin vastaamiseksi, saamisten perimiseksi tai muuten oikeutettujen etujen suojaamiseksi.
Kun henkilötiedot on tallennettu lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, niin henkilötietoja säilytetään lainsäädännön edellyttämän ajan.
Mikäli henkilötiedot on tallennettu pelkästään kyseisen henkilön suostumuksen perusteella, niin tiedot poistetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on pyytänyt tietojensa poistamista.

Profilointi

Sähköisten asiakastiedotteiden postituslistalla voidaan tehdä aihealueiden mukaista profilointia, siten että henkilölle lähetetään vain hänen tai hänen yrityksensä kannalta oleellisia asiakastiedotteita. Varsinaisiin henkilötietoihin kohdistuvaa profilointia ei tehdä. Henkilön oikeuksiin vaikuttavia päätöksiä ei tehdä automatisoidusti.
Rekisteröidyn henkilön oikeudet EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyillä henkilöillä on seuraavat oikeudet.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin:
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, hänellä on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus:
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen perustuvia henkilötietoja, joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 1.1.2021.

Muut tilitoimistossa käsiteltävät henkilötiedot

Yllä oleva seloste koskee tilitoimiston omaa asiakasrekisteriä ja sinne tallennettuja henkilötietoja.
Asiakkaan kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen perusteella tilitoimisto käsittelee henkilötietoja myös asiakkaansa puolesta ja asiakkaan lukuun. Tällaiset tiedot eivät ole tilitoimiston asiakasrekisterissä vaan asiakkaan lukuun pidettävissä tiedostoissa. Niiden tietojen osalta rekisterinpitäjänä on tilitoimiston asiakas ja tilitoimisto on tietojen käsittelijä.

Tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistan tietosuojaseloste

Tässä selosteessa on kerrottu tietosuojalainsäädännön edellyttämät tiedot tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistasta, joka on tilitoimiston asiakasrekisterin alarekisteri. Tilitoimiston asiakasrekisteristä on erillinen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Tilipartners Oy, Y-tunnus 2871183-2
Yrjönkatu 12, 28100 Pori
info@tilipartners.fi
puh. 044 244 3117

Rekisterinpitäjä Tilipartners Oy toimii tilitoimistona.

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Pia Hyppönen puh. 044 244 3117
pia.hypponen@tilipartners.fi

Rekisterin nimi
Tilitoimiston asiakastiedotteen postituslista

Rekisteröidyt Henkilön tiedot voivat olla postaituslistalla seuraavissa tilanteissa:

• Henkilö itse tilannut tilitoimiston asiakastiedotteen.
• Henkilö on tilitoimiston asiakas. Henkilö on tilitoimiston asiakkaana olevan yrityksen tai muun yhteisön yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Postituslistan tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
• Tilitoimiston asiakasviestintä ja asiakassuhteiden hoitaminen
• Tilitoimiston asiakkaiden neuvonta ja informointi
• Tilitoimiston ja sen yhteistyökumppanien palveluiden markkinointi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet ovat seuraavat.

Henkilön antama suostumus: Suostumuksesta on kyse silloin, kun henkilö itse on tilannut tilitoimiston asiakastiedotteen.

Rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen sopimussuhde:
Tilitoimiston palvelun toimeenpanon kannalta on tärkeää, että tilitoimisto tiedottaa asiakkaitaan palveluun liittyvistä asioista ja että asiakas ottaa huomioon tilitoimiston antamat ohjeet. Kun tilitoimiston palveluista on tehty toimeksiantosopimus, niin sopimuksen toimeenpanon kannalta on oleellista, että asiakas tai asiakkaan edustaja vastaanottaa ja lukee tilitoimiston lähettämät viestit.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu:
Kun tilitoimiston ja asiakkaan kesken on tehty toimeksiantosopimus, niin tilitoimistolla on sopimukseen perustuva oikeutettu etu saada tiedottaa palveluistaan asiakkailleen ja näiden yhteyshenkilöille.

Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen:
Tilitoimistolla on joissain tilanteissa jopa lakisääteinen velvollisuus muistuttaa ja neuvoa asiakkaitaan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Postituslistaa varten tarvittavat tiedot saadaan seuraavista läheteistä:
• Rekisteröidyltä henkilöltä itseltään
• Asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön edustajalta

Käsiteltävät henkilötiedot

Tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistan rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja, kun henkilö lisätään postituslistalle:

• Sähköpostiosoite, johon asiakastiedote lähetetään. (Tämä on ainoa pakollinen tieto, jotta asiakastiedotteen saa tilattua.)
• Etunimi ja sukunimi
• Yritys tai organisaatio, jota henkilö edustaa.
• Yritysmuodot, joihin liittyvää tietoa henkilölle lähetetään.
• Tieto asiakkuudesta tilitoimisto Tilipartners Oy:ssä
• Tilitoimiston asiakkaan käytössä olevat taloushallintopalvelun tyypit.
• Taloushallinnon aihealueet (erityiskysymykset), joita koskevia tietoja henkilölle lähetetään.

Yllä olevassa listassa mainitut asiat ovat niitä tietoja, joita postituslistalla oleva henkilö voi itse tarkistaa ja päivittää postituslistan sähköisen liittymän kautta. Linkki tietojen päivittämiseen on jokaisen tiedoteviestin alaosassa.

Postituslistan rekisteriin kertyy lisäksi tietoja postituslistalla olevien henkilöiden toiminnan perusteella.

Tällaisia tietoja ovat:

• Henkilölle lähetetyt asiakastiedotteet
• Henkilön reagointi lähetettyihin tiedotteisiin: viestien avaaminen ja viestissä olevien linkkien klikkaaminen.
• Henkilöltä tullut ilmoitus postituslistalta poistumiseksi.

Henkilötietojen luovuttaminen

Postituslistan henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin

Henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Postituslistan tietoja käsitellään tilitoimiston käyttämässä pilvipalveluna toimivassa uutiskirjeiden postitusjärjestelmässä. Palvelun teknisen alustan tarjoava USA:ssa toimiva yritys on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista henkilötietojen suojaamista ja huolehtimaan järjestelmän tietoteknisestä suojauksesta.

Tietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla, siten että tietoja pääsevät näkemään ja käsittelemään vain siihen valtuutetut tilitoimiston työntekijät työtehtävien hoitamiseksi. Tilitoimiston työntekijät ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.
Postituslistalla olevat henkilöt pääsevät tarkistamaan omat perustietonsa tunnistautumalla omaan sähköpostiinsa järjestelmästä tulleen palauteviestin kautta.

Tietojen säilytysaika

Kun henkilön tiedot on tallennettu sopimussuhteen perusteella, niin henkilön tiedot pidetään postituslistalla koko sopimussuhteen ajan tai niin kauan kuin kyseinen henkilö on asiakasyrityksen yhteyshenkilö.

Mikäli henkilön tiedot on tallennettu postituslitalle henkilön oman suostumuksen perusteella, niin henkilö voi itse poistaa tietonsa postituslistalta sähköisen palvelun kautta tai lähettää pyynnön rekisterinpitäjälle. Henkilötiedot poistetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on pyytänyt tietojensa poistamista.

Profilointi

Postituslistalla olevia tietoja voidaan käyttää aihealueiden mukaiseen profilointiin, siten että henkilölle lähetetään vain hänen tai hänen yrityksensä kannalta oleellisia tiedotteita. Varsinaisiin henkilötietoihin kohdistuvaa profilointia ei tehdä. Henkilön oikeuksiin vaikuttavia päätöksiä ei tehdä automatisoidusti.

Rekisteröidyn henkilön oikeudet

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyillä henkilöillä on seuraavat oikeudet.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin:
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, hänellä on oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

• rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus:
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tämä oikeus koskee rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen perustuvia henkilötietoja, joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 1.1.2021.

Evästeet

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä. Alta löydät lisätietoa evästeistä, miten käytämme evästeitä, sekä miten voit hallita evästeiden käyttöä.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle laitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle, kolmannen osapuolen verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.
Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi verkkosivullemme, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan markkinointiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

2. Käyttämämme evästeet

Sivustollamme käytetään erilaisia evästeitä. Niitä voidaan jaotella sekä niiden keston, että käyttötarkoituksen mukaan.
Kestoltaan käytämme sekä väliaikaisia sekä pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan.

Välttämättömät evästeet

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä kyseiset evästeet eivät kerää käyttäjistä tietoa, joita voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjä valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme (esim. vierailluimmat sivut). Nämä evästeet eivät kerää tunnistettavia tietoja, vaan ne säilytetään anonyymeinä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Nettisivumme käyttää Google Analytics -evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan palveluntarjoajan palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. 

Toiminnalliset

Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kieli tai alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivuillamme on painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä em. painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen palvelun verkkosivulta.

Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palvelut.

3. Miten evästeitä hallitaan?

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit itse yleensä muuttaa näitä selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet tai pyytää ilmoitusta uusien evästeiden tallentamisesta.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä
selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta. Tähän saat ohjeet selaimesi tarjoajalta.